ملک برای آپارتمان سازی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پروژه مسکونی-تجاری 45 واحدی مبین

قم، میدان بسیج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 7000 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 7000 متر

پروژه مسکونی-تجاری 11واحدی متین (زاگرس11)

قم، میدان بسیج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 2588 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 2588 متر

پروژه مسکونی-تجاری 12 واحدی سپیدار (زاگرس21)

قم، بلوار شهیدان محمود نژاد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 2250 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 2250 متر

پروژه مسکونی 11 واحدی مبین2 (زاگرس12)

قم، بلوار شهید کریمی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 1700 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 1700 متر

پروژه مسکونی11 واحدی حسان(زاگرس14)

قم، خیابان شهید ابراهیمی، کوچه شهید سقایتی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 2600 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 2600 متر

پروژه مسکونی 9 واحدی تسنیم (زاگرس13)

قم، خیابان شهید ابراهیمی، کوچه7

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 1800 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 1800 متر

پروژه مسکونی 4 واحدی نارون (زاگرس35)

قم، جمهوری

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 1115 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 1115 متر

پروژه مسکونی4 واحدی حلما (زاگرس17)

قم، خیابان ساحلی، کوچه4

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 1200 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 1200 متر

پروژه مسکونی 6واحدی یاس (زاگرس16)

قم، بلوار جمهوری، کوچه28

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 1450 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 1450 متر

پروژه مسکونی 4 واحدی آلا(زاگرس15)

قم، خیابان دکتر حسابی، کوچه8

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 670 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 670 متر

پروژه مسکونی 4واحدی زیتون (زاگرس8)

قم بلوار شهید محمودنژاد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 820 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 820 متر

پروژه مسکونی 14 واحدی حدیث (زاگرس1)

قم، بلوار محدث قمی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 3000 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 3000 متر