ارزیابی رضایتمندی تامین کنندگان

احتراماً نظر به ایجاد رابطه دو سویه و ایجاد تعامل و هم افزایی بیشتر ، فرایند نظرسنجی از تامین کنندگان محترم گروه ساختمانی زاگرس انجام می گیرد. امید است با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود ما را در دستیابی به اهداف مورد نظر یاری فرماييد. همچنین ارائه توضیحات و مصادیق در خصوص آیتم هایی که امتیاز ضعیف و بسیار ضعیف می گیرند نیز راهگشای بهبود و اصلاح خواهد بود.

در نظر داشته باشید که کمترین امتیاز 1 و بیشترین امتیاز 5 می باشد.

مرحله 1 از 5 - مشخصات فردی