برگذاری مراسم روز حسابدار در گروه ساختمانی زاگرس

مراسم
روز حسابدار
/15 آذر99/
بـــه ایـــن مناســـبت گـــروه
ســـاختمانی زاگرس هر ساله در
این روز مراســـم گرامیداشت روز
حســـابدار را برگـــزار میکنـــد.

دیدگاهتان را بنویسید

Solve : *
16 + 10 =