برگذاری مراسم روز زن در خانواده بزرگ زاگرس

مراسم روز زن

مراســـم بزرگداشـــت ســـالروز
والدت بانـــوی دو عالم ، صدیقه
کبـــری حضـــرت فاطمـــه الزهرا
(س) و روز زن بـــا حضور مدیران و
بانوان مجموعـــه برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

Solve : *
15 − 4 =