واحد 100 متری 112 واحد

پیش پرداخت اولیه                 165ملیون تومان

قسط اول:20دی ماه99            45 ملیون تومان

قسط دوم:20اسفند ماه99       35 ملیون تومان

قسط سوم:20اردیبهشت ماه1400  45 ملیون تومان

قسط چهارم:20تیرماه1400      50 ملیون تومان

واحد 100 متری 112 واحد

پیش پرداخت اولیه                 165ملیون تومان

قسط اول:20دی ماه99            45 ملیون تومان

قسط دوم:20اسفند ماه99       35 ملیون تومان

قسط سوم:20اردیبهشت ماه1400  45 ملیون تومان

قسط چهارم:20تیرماه1400      50 ملیون تومان

واحد 100 متری 112 واحد

پیش پرداخت اولیه                 165ملیون تومان

قسط اول:20دی ماه99            45 ملیون تومان

قسط دوم:20اسفند ماه99       35 ملیون تومان

قسط سوم:20اردیبهشت ماه1400  45 ملیون تومان

قسط چهارم:20تیرماه1400      50 ملیون تومان