دفتر فروش: قم – خیابان ساحلی – نبش کوچه38       ۳۷۱۸۸-۰۲۵      info@zagros.me

ثبت نام پروژه غدیر( زاگرس 38)

واحد100متری 112واحد

پیش پرداخت اولیه                 165ملیون تومان

قسط اول:20دی ماه99            45 ملیون تومان

قسط دوم:20اسفند ماه99       35 ملیون تومان

قسط سوم:20اردیبهشت ماه1400  45 ملیون تومان

قسط چهارم:20تیرماه1400      50 ملیون تومان

واحد110متری50واحد

پیش پرداخت اولیه                 175ملیون تومان

قسط اول:20دی ماه99            45/5ملیون تومان

قسط دوم:20اسفند ماه99       40 ملیون تومان

قسط سوم:20اردیبهشت ماه1400  50/5 ملیون تومان

قسط چهارم:20تیرماه1400      57 ملیون تومان

واحد125متری 50واحد

پیش پرداخت اولیه                 190ملیون تومان

قسط اول:20دی ماه99            75/53 ملیون تومان

قسط دوم:20اسفند ماه99       45 ملیون تومان

قسط سوم:20اردیبهشت ماه1400  56/25 ملیون تومان

قسط چهارم:20تیرماه1400      75ملیون تومان

سوالات متداول

کیفیت ساخت و نوع مصالح مورد استفاده در قراردادمشخص می شود؟
بله در زمان انعقاد قرارداد اصلی لیست مصالح مصرفی پیوست قرارداد میشود.
آیا در زمان انتخاب واحد امکان تغییر سایزوجوددارد؟
اتمام و تحویل پروژه چه زمانی خواهد بود؟
آیا امکان بازفروش واحد قبل از اتمام و تحویل نهایی وجود دارد؟
شرایط دریافت وام پروژه چیست؟