به باور موسسان و مدیران گروه ساختمانی زاگرس تبدیل یک مشتری به یکی از شرکا و سرمایه گذاران پروژه ها و طرح های در دست انجام شرکت، همواره یکی از رموز مهم موفقیت و رشد چشم گیر مجموعه بوده است. بر این اساس گروه ساختمانی زاگرس با طرح ریزی پروژه های موفق و سودآور و همچنین با بکار بستن تلاش در جهت ساخت با کیفیت پروژه ها توانسته است موجبات رضایت سرمایه گذاران و شرکا پروژه های خود را جلب نموده و از حمایت آنان در مقاطع مختلف و حساس پروژه ها بهره مند گردد. مجموعه زاگرس ضمن قدردانی از این اعتماد و حمایت سرمایه گذاران خود همواره تلاش می نماید تا در مقاطع مختلف زمانی و برحسب شرایط اقتصادی راهکارهایی را در جهت جذب متناسب سرمایه های خرد و کلان طرح ریزی نموده و در اختیار عموم قرار دهد.