یکی از اصلی ترین خدمات گروه زاگرس، ساخت پروژه های مسکونی با بهره گیری از توان داخلی شرکت می باشد. در این راستا پس از تکمیل یا در مراحل انتهایی طرح واحدهای ساخته شده به قیمت گذاری و از طریق دفاتر فروش حرفه ای شرکت به مشتریان عرضه می گردد. درکنار تمرکز ویژه بر کیفیت ساخت، توجه به پراکندگی جغرافیایی پروژه ها در جهت پاسخگویی به نیازها و انتظارات متنوع مشتریان، از جمله سیاست های اصلی گروه ساختمانی زاگرس در این بخش می باشد.