در این بخش که از جمله راهکارهای مشهور و متداول در صنعت ساخت می باشد نیز تجارب و موفقیت های بسیاری در سوابق مجموعه زاگرس وجود دارد. در این راستا گروه ساختمانی زاگرس تلاش نموده تا با اعتماد سازی از طریق ایجاد فرایند شفاف مدیریت هزینه، زمان و کیفیت نسبت به جذب رضایت کارفرمایان قدم بردارد. ایجاد چارچوب مدون آنالیز هزینه ها و ارائه درصد های منصفانه و رقابتی از جمله سیاست های اصلی زاگرس در انجام پروژه های مدیریت پیمان می باشد.