توجه به اصل مشارکت، تعاون و همکاری که تاکید بسیاری در متون دینی و اخلاقی ما مسلمانان بر آن شده است، گروه ساختمانی زاگرس را بر آن داشت تا در جهت اشاعه این فرهنگ مفید از یک سو و ایجاد هم افزایی و بهره گیری از توان سایر افراد و مجموعه های فعال در زمینه ساخت پروژه های عمرانی، نسبت به طرح ریزی و بکارگیری بخش مشارکت در ساخت اقدام نماید. گروه ساختمانی زاگرس مفتخر است که در طول دوره حیات سازمانی خود، شایسته اعتماد و پذیرای بلندمنشی افراد و مجموعه های بسیاری بوده است و در این راستا بر خود واجب دانسته تا با بکار بستن تمام تجربه، دانش و پشتکار خود ضمن حفظ و حراست از دارایی ها و سرمایه های مشارکت کنندگان، در بهره مندی آنان از حداکثر منافع پروژه های مشترک اهتمام ورزد.