مذاکره و انعقاد قرارداد حقوقی

واحد حقوقی

نمونه قرارداد فرم بر اساس قوانین پیش فروش تنظیم گردیده که بنا برخواسته مشتری قابلیت تغیر یا بهبود را داراست. مهم ترین وظیفه واحد حقوقی، مذاکره و برگزاری جلسات با مشتریان، توجیه حقوقی و ارائه قوانین حقوقی می‌باشد.

مشاوره و ارائه خدمات مجموعه

واحد فروش

خدمات و پروژه های گروه ساختمانی زاگرس در این واحد ارائه می‌شوند که…