پروژه میثاق

پروژه میثاق

در اداری
سرمایه گذار:
گروه ساختمانی زاگرس
تاریخ انتشار:
March 10, 2022
موقعیت:
قم
ارزش:
90000000000
طراح:
مهندس شریفی
درباره پروژه