پروژه شمس

پروژه شمس

در مسکونی
سرمایه گذار:
شرکت ساختمانی زاگرس
تاریخ انتشار:
February 8, 2022
موقعیت:
قم
ارزش:
50000000000
طراح:
مهندس شریفی
درباره پروژه