گزارش پیشرفت پروژه ترمه

گزارش پیشرفت پروژه ترمه

در تجاری, مسکونی
portfolio
سرمایه گذار:
تاریخ انتشار:
January 1, 1970
موقعیت:
ارزش:
طراح:
درباره پروژه
گزارش پیشرفت پروژه ترمه
سی و سومین پروژه گروه ساختمانی زاگرس

نما در حال تکمیل شدن