پروژه ی زیتون

پروژه ی زیتون

در مسکونی
سرمایه گذار:
گروه ساختمانی زاگرس
تاریخ انتشار:
November 4, 1396
موقعیت:
قم - خیابان محمودنژاد
ارزش:
۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
طراح:
مهندس علی محمودی
درباره پروژه