پروژه ی فردوس

پروژه ی فردوس

در مسکونی
سرمایه گذار:
گروه ساختمانی زاگرس
تاریخ انتشار:
February 13, 1398
موقعیت:
قم
ارزش:
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
طراح:
مهندس محمودی
درباره پروژه