پروژه ی حافظ

پروژه ی حافظ

در مسکونی
سرمایه گذار:
گروه ساختمانی زاگرس
تاریخ انتشار:
April 13, 1397
موقعیت:
قم - خیابان شهید عراقی
ارزش:
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
طراح:
مهندس علی محمودی
درباره پروژه