پروژه ی شهاب

پروژه ی شهاب

در مسکونی
سرمایه گذار:
گروه ساختمانی زاگرس
تاریخ انتشار:
December 3, 1397
موقعیت:
قم - شهرک قدس
ارزش:
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
طراح:
مهندس علی محمودی
درباره پروژه