اندازه زمین
قیمت

قیمت گذاری سبک های جدول 01

شما می توانید سبد جدول قیمت گذاری را در سایت ما انتخاب کنید

سوالات متداول

شما می توانید سبد جدول قیمت گذاری را در سایت ما انتخاب کنید
کیفیت ساخت و نوع مصالح مورد استفاده در قراردادمشخص می شود؟
بله در زمان انعقاد قرارداد اصلی لیست مصالح مصرفی پیوست قرارداد میشود.
آیا در زمان انتخاب واحد امکان تغییر سایزوجوددارد؟
اتمام و تحویل پروژه چه زمانی خواهد بود؟
آیا امکان بازفروش واحد قبل از اتمام و تحویل نهایی وجود دارد؟
شرایط دریافت وام پروژه چیست؟

سبک جدول جدول قیمت گذاری 02

شما می توانید سبد جدول قیمت گذاری را در سایت ما انتخاب کنید